Strona główna projektu LIFE4DELTA_PL
 Strona Facebook
loga
    Tytuł: Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy

    Numer grantu: LIFE17 NAT/PL/000018
    ID UR: 6311

    Okres trwania projektu: styczeń 2019 - grudzień 2024

Opis projektu Śródlądowa delta rzeki Nidy, unikalna na kontynencie struktura geomorfologiczna, jest jedną z największych i najbogatszych obszarów o dużym znaczeniu przyrodniczym w Europie. Całkowicie pokrywa się z obszarem, który jest przedmiotem zainteresowania Wspólnoty Europejskiej „Ostoja Nidziańska” (PLH260003) o powierzchni 26 515,64 ha i Dolina Nidy (PLB260001) o powierzchni 19 956,10 ha. Głównym tematem projektu jest podjęcie działań mających na celu poprawę warunków wodnych śródlądowej delty Nidy, która przyczyni się do przywrócenia unikalnych walorów przyrodniczych, w rozumieniu dyrektywy ptasiej i siedliskowej dla: - lasów aluwialnych z Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), - naturalnych eutroficznych jezior z roślinnością typu Magnopotamion lub Hydrocharition, - przywrócenia właściwego stanu ochrony siedlisk łąkowych, w tym stworzenia optymalnych warunków siedliskowych dla ptaków, np. Botaurus stellaris, Crex crex, Porzana porzana, Ciconia ciconia, - odbudowy lub przywrócenia populacji gatunków chronionych: Unio crassus, Anisus vorticulus, Bombina bombina, Triturus cristatus oraz Emys orbicularis. Przywrócenie przestrzennej mozaiki ekosystemów będzie miało również wpływ na poprawę jakościpopulacji gatunków roślin i zwierząt objętych specjalną ochroną, które żyją tutaj i są wymienione w dokumentach: Załączniku 2 Dyrektywy Siedliskowej UE, Załącznik 1 Dyrektywy Ptasiej, Czerwona Lista IUCN, Polska Czerwona Księga Roślin i Czerwona Lista Zwierząt Zagrożonych Wyginięciem w Polsce. Istotnym celem projektu jest również stworzenie rezerw genów gatunków roślin typowych dla tego gatunku Ostoja Nidziańska, które zagrożone są wyginięciem. Pośrednim celem jest odbudowa pastwisk opuszczonych w latach 80-tych, które będą miały wpływ na utrzymanie dobrego stanu siedlisk łąkowych i gatunków zwierząt tam mieszkających przez wiele lat. Ich powstanie spowoduje utworzenie nowych miejsc pracy i przywracanie wzorców kulturowych związanych z wypasem. Dodatkowym celem projektu jest aktywizacja społeczności lokalnej pod względem zwiększenia ekologiczności i świadomość związana z zagrożeniem i potrzebą ochrony jednego z najcenniejszych ekosystemów Ponidzia, a także edukacja skierowana do dużej grupy odbiorców.
D2. Monitoring Hydrologiczny.
Działanie UR w Krakowie
Dane gromadzone posłużą w pierwszej kolejności do przygotowania modeli hydraulicznych delty śródlądowej oraz map rozdziału wód w rejonie delty śródlądowej oraz siedliska lasy łęgowego Młodzawy. Stworzone modele zastosowane zostaną do przeprowadzenia wariantowych symulacji nawodnienia obecnie wysychających obszarów łąk, pastwisk, trzęsawisk, wilgotnych lasów, torfowisk i bagien. Modele wariantowe uwzględniać będą zarówno rozdział wód przed jak i po wykonanej regulacji Nidy oraz prac melioracyjnych w jej dolinie. Przedstawione zostaną koncepcje zmian w istniejących systemach wodnych oraz scenariusze postępowania.
Beneficjenci 1. Beneficjent Koordynujący: Województwo Świętokrzyskie - Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach
2. Współbeneficjent: Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Pińczów
3. Współbeneficjent: Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
4. Współbeneficjent: Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

   
    Skład zespołu UR w Krakowie:
Koordynator i specjalista ds. inżynierii rzecznej
dr hab. inż. Andrzej Strużyński
12 662 4172
rmstruzy@cyf-kr.edu.pl
Specjalista ds. monitoringu hydrologicznego dr hab. inż. Andrzej Bogdał


Specjalista ds. monitoringu hydrologicznego dr hab. inż. Tomasz Kowalik


Specjalista ds. hydrauliki dr hab. inż. Leszek Książek, prof. UR


Specjalista ds. inżynierii rzecznej dr inż. Jacek Florek


Specjalista ds. inżynierii rzecznej dr inż. Agnieszka Woś


Specjalista ds. modelowania numerycznego dr inż. Maciej Wyrębek


Specjalista ds. inżynierii rzecznej – starszy technik
mgr. inż Adam Nowak


Pracownik ds. spraw administracyjnych mgr inż. Ewa Bielecka (rok 2019)


Pracownik ds. spraw administracyjnych mgr Renata Fudalińska (rok 2020)Prezentacja stanu wykonania projektu na rok 2019 ( link ).


raporty
2019 - I, II, III, IV
2020 - I,
20200420